The Gospel in Aklanon

Here are 5 truths about the Gospel that was written in Aklanon- one of the many dialects in the Philippine islands.

This was translated by Tin Sumanga, a volunteer VBS teacher here in Banga FBC, Aklan.

My students and I used this during the VBS class presentation. This was originally intended to be presented with the Gospel Bracelet (see image below) but this has been modified to suit a group reading.

Gospel bracelet
Gospel bracelet

The color representation method is a way for presenting the Truths of the Gospel using the Wordless Book.

However, in this version, more elements of the gospel like repentance and the Holiness of God were given more emphases.

“For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation…” Romans 1:16

1. Ro itom nga papel ngara hay garepresentar it saea. Ro Biblia hay nagaturo katon nga tanan kita hay nagkasaea ag wa kaabot sa perpekto nga gusto it Ginuo. Ruyon do Maeain nga Balita! Kada isaea katon hay gakilaea nga kita tanan hay makasasaea! Ro itom man hay ma komparar naton sa kadueom, nga sa sobra kadueom hay maduea kita ag indi kita kantigo mag usoy it daean. Pareho man don sa ispiritwal nga kadueom, ro tawo hay wa gid it makita nga kahayag dahil sa saea. Ag ro kabayaran it saea hay kamatayon (Roma 6:23). Duyon do dahilan kung hama an kinahanglan naton it kaluwasan! Kinahanglan naton aywanan do saea!

Symbol of Red- Bloodshed

2. Ro puea nga papel ngara hay ga representar it dugo ni Hesus(1 Juan 1:7) nga gin uea para sa kaeuwasan it mga tawo. Sa 1 cor. 15:3,4 ginhambae nga “Namatay si Kristo para sa atong mga saea, Imaw hay gin eobong ag nabanhaw sa ika-tatlong adlaw”. Namatay Imaw para islan do atong kaugalingon, nabanhaw para ipakita ro anang gahum sa kamatayon. Dahil sa grasya it Ginuo pinaagi sa pagtuo, ro tawo hay ma luwas. (epeso 2:8-9). Si Hesus lang ro makatao it kaluwasan nga atong kinahanglan. Magdaeagan eon kita Kana dahil Imaw lang gid ro makaewas katon!

Symbol of White- Cleansing

3. Ro puti nga papel ngara hay ga representar it paghugas it kaluwasan. Kung si Kristo hay nakilala ag ginsunod eon naton, kita hay bag-o eon nga tinuga (2 Corinto 5:17). Imaw hay ro magahugas it atong mga saea ag ro kapution hay dyo pareho it yelo sa atubangan nana(Salmo 51:7; Isaiah 1:18). Raya ro promisa it Ginuo, nga kita hay patawaron nana sa tanan natong saea! Kung balikan naton do ispiritwal nga kadueom sa itom nga papel, ro puti hay pwedi natong makumparar sa iwag o sa ispirtwal nga pagkakita.

Symbol of Gold- Presence of God

4. Ro bueawan nga kolor it papel ngara hay ga representar it eangit. Raya hay sambilog mn sa benipisyo kung ro tawo nga tuod tuod gid nga naluwas. Hambae ni Hesus nga “mapanaw ako ag magaubra it maayad-ayad nga lugar para kinyo”(Juan 14:1-3)

Symbol of Green- Spiritual growth

5. Ro berde nga papel ngara hay garepresentar it pagtubo sa bag-ong pangabuhi it mga linuwas it Ginuo. Kung ro mga tanum hay gakailangan it tatlong bagay para magtubo: silak, uean ag manami nga eapok, sa Kristyano, may una man. Anang silak hay ro pagpangamuyo kay Kristo, ro uean hay ro sustansya it Anang Bibliya ag do eapok hay do maayad-ayad nga pag-ilibhanon sa iba mang Kristohanon. Dayang tatlo ka butang hay dapat gid una sa kabuhi it sangka manugtuo para imaw hay magkabuhi it madalaugon!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s